ค้นหา    

บอกเล่าเก้าสิบ
กิจกรรมเพื่อนไร้พรมแดน   สื่อล่าสุด
ตัวเล็กเสียงดังกับนิทานสัตว์พิเศษ
กิจกรรมเล่านิทานภาพชุดสัตว์พิเศษโดยตัวแทนเด็กๆจาก 3 โรงเรียนในโครงการตัวเล็กเสียงดัง นิทานสัตว์พิเศษเล่มนี้ เป็นผลงานของเด็ก ๆชาติพันธุ์และลูกหลานแรงงานหลากชาติพันธุ์จากประเทศพม่า ที่ได้มาร่วมกันทำความเข้าใจกับสิทธิเด็กและประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เรียนรู้ศิลปะการแต่งนิทานและวาดภาพประกอบ ก่อนจะลงมือสร้างสรรค์นิทานภาพชุดนี้ออกมาด้วยตนเอง

ค่ายเด็กสร้างสรรค์ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
ค่ายนิทานภาพรณรงค์ลดการใช้แรงงานเด็ก เป็นการอบรมให้ความรู้ว่าด้วยเรื่ีองการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายไทย ความปลอดภัยในการทำงาน และทักษะการผลิตสื่อประเภทหนังสือนิทานภาพ

โครงการรณรงค์ขจัดการใช้แรงงานเด็ก
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร มุ่งทำงานด้านสื่อ การรณรงค์ และการศึกษาให้แก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กนี้ มูลนิธิมีแผนงานที่จะผลิตสื่อและดำเนินกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบกับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นการใช้แรงงานเด็กและการมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

โครงการเกี่ยวก้อย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น 6 เรื่องล่าสุด
ว่าด้วยประเด็น ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และยืนยันสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยศิลปะภาพยนตร์

Film Screening&Educational Activities
กิจกรรม ให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมถึงครู ในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจัดฉายภาพยนตร์สั้นว่าด้วยแรงงานเด็ก การสนทนา และกิจกรรมสันทนาการ
ในอ้อมกอด
บันทึกเรื่องราวของภาคีและผู้ได้รับประโยชน์จากชุมชนแรงงานในระหว่างการดำเนินโครงการ

รวมนิทานสัตว์พิเศษ
รวมนิทานสัตว์พิเศษ

สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ
สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ โดย เด็กๆปกาเกอะญอ โครงการสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
สสส. ร่วมกับ Stateless Watch,เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลภูมิใจนำเสนอ ภาพยนตร์โดยหมายิ้มสตูดิโอ \\\\\\\\\\\\\\\\

ภาพยนตร์สั้นโครงการเกี่ยวก้อยปี 6
ภาพยนตร์สั้นโครงการเกี่ยวก้อยปี 6
ดูทั้งหมด  ดูทั้งหมด