ค้นหา    
กิจกรรม > โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่
 

โรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่

หน้าแรกโรงเรียนผู้นำสตรีฯ
เวทีเรียนรู้ผู้นำสตรีชาติพันธ์ุรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
+ เวทีเรียนรู้ผู้นำสตรีชาติพันธ์ุรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2
โครงการย่อยของแกนนำสตรีชนชาติพันธุ์
งานภาพถ่ายและเรื่องเล่าของผู้นำสตรีชาติพันธุ์


สรุปย่อ 
โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่ของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ให้การสนับสนุนสตรีชาติพันธุ์ใน ชุมชนบนพื้นที่สูง 16 คนจาก 4 พื้นที่ (ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว , ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง , ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่และ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ) ที่มีความตั้งใจที่จะมีบทบาทเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือเครือ ข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ หากยังไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่จําเป็นอย่างเป็นระบบ โครงการนี้ ประกอบไปด้วยค่ายการเรียนรู้2 ครั้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักพื้นฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมิติ ทางเพศ (เจนเดอร์) รวมถึงนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่คุกคามสิทธิรวมถึงความมั่นคง ของคนชาติพันธุ์ และทักษะต่างๆที่จําเป็นสําหรับผู้นํารุ่นใหม่โดยผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มตําบลจะ ได้รับทุนไปทําโครงการเล็ก ๆ ระยะสั้นในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางมาด้วยกัน เป็นกลุ่มจากพื้นที่เดียวกัน และมาจากชุมชนที่มีสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนหรือขบวนการภาคประชาชนอยู่ แล้ว จึงคาดได้ว่าแต่ละคนจะสามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้ด้วยตนเองแม้หลังโครงการโรงเรียนฯนี้สิ้นสุด และเป็นกําลังสําคัญสําหรับชุมชนหรือเครือข่ายชาติพันธุ์ต่อไป 

เหตุที่มาของโครงการ 
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเผชิญกับปัญหาในการเข้าถึงสิทธิของตนอยู่หลายประการ ทั้งที่เป็นปัญหายืดเยื้อ ต่อเนื่องมาจากอดีต เช่น การไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่อสัญชาติและสถานะบุคคล การถูกปฏิเสธสิทธิต่อการ ดํารงชีพในผืนป่า และปัญหาที่น่าห่วงใยใหม่ ๆ ซึ่งคือการคุกคามของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มุ่งดึง ทรัพยากรในพื้นที่สูง โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดํารงชีพของประชาชน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว ในขณะที่มักไม่มี โอกาสมีส่วนร่วมในกิจการชุมชนหรือเครือข่ายในฐานะผู้มีอํานาจในการตัดสินใจมากนัก ที่ผ่านมา กลุ่ม ชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีประสบการณ์จากการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนอย่างเข้มแข็ง นักกิจกรรมเหล่านี้ก็ยัง ต้องการคนรุ่นใหม่มาสานต่องาน นอกจากนี้ สถานการณ์โลกและประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและ มีความจําเป็นที่ผู้คนจะต้องได้รับข้อมูลและทักษะใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับการในการต่อสู้ ในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา การกระตุ้นคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาในระบบให้เข้าร่วมงานด้านสิทธิของคนชาติพันธุ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ระบบการศึกษาที่มุ่งผลิตแรงงานป้อนสังคมอุตสาหกรรมส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนจบ และไปทํางานในเมือง ในขณะที่แหล่งทุนบริจาคต่าง ๆ ก็ให้ความสําคัญกับโครงการสร้างศักยภาพผู้นํา ใหม่ ๆ น้อยลง เมื่อมีนักกิจกรรมชาติพันธุ์รุ่นใหม่จํานวนน้อยลง นักกิจกรรมสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่ก็น้อยลง เช่นกัน โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนสําหรับ 12 ผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่
2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนหรือเครือข่ายประชาชนชาติพันธุ์ ด้วยการสร้างผู้นําสตรีรุ่นใหม่ 
3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการทํางานของผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่และระหว่างชุมชนหรือเครือข่าย 
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการยอมรับผู้นําสตรีที่เข้าร่วมโครงการและผู้นําสตรีชาติพันธุ์โดยรวม 

กําหนดระยะเวลา
ค่ายการเรียนรู้ครั้งที่ 1 (30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558) 
โครงการย่อยของผู้เข้าร่วม (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2558) 
ค่ายการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2558) 

หลักสูตรผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่
หลักสูตรเร่งรัดแบ่งออกเป็น 2 ค่ายการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะ ผู้สมัครสามารถระบุในใบสมัครว่าตนมีความสนใจในประเด็นใดมากกว่าประเด็นใดเพื่อให้โครงการได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม

ความรู้และข้อมูล วิทยากร 
หลักการสิทธิมนุษยชนและมิติทางเพศ (พื้นฐาน) เพื่อนไร้พรมแดน
มิติทางเพศและการพัฒนา (พื้นฐาน) ตัวแทนองค์การสตรีชาวกะเหรี่ยง            
การตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (พื้นฐาน) เพื่อนไร้พรมแดน

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
: หลักสากลและนโยบายกฎหมาย ไทยที่เกี่ยวข้อง (เลือก)

 สรศักดิ์ เสนาะพรไพร
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ 

สิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาที่กระทบต่อชีวิตตน 
: หลักสากลและนโยบายกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง (เลือก)

 ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สิทธิต่อสัญชาติและสถานะบุคคล (ครั้งที่ 2)
: หลักสากลและนโยบายกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง (เลือก)

 ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิทธิต่อการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ (ครั้งที่ 2)
: นโยบายกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง (เลือก) 

 

ชัชวาล ทองดีเลิศ 
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก  

ทักษะและภาคปฏิบัติ วิทยากร
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (เลือก)  เพื่อนไร้พรมแดน
การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (เลือก) ตัวแทนสันนิบาตสตรีประเทศพม่า
ทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรม (เลือก) เพื่อนไร้พรมแดน
ทักษะงานสื่อและการสื่อสาร (เลือก) เพื่อนไร้พรมแดน
ทักษะการเขียนและการบริหารจัดการโครงการ (พื้นฐาน) เพื่อนไร้พรมแดน

สนับสนุนโดย 

- US Embassy's Small Grant's Scheme
- โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน สสส. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------