ค้นหา    
กิจกรรม > ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
 


-----------------------------------------------

The Misplaced Flower/ซอ ชามู
The Misplaced Flower/ Saw Has Moo 
11.57 min   Sub: TH/ENG

The Misplaced Flower (2014) เล่าเรื่องเด็กหญิงปกาเกอะญอที่นั่งขายขนมอยู่หน้าโรงเรียน ผลงานของกลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ซึ่งกำกับโดยซอชามูนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศช้างเผือกพิเศษ(รางวัลสำหรับผลงานของนักเรียนมัธยม)จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18

The Misplaced Flower (2014) tells a story of a Karen girl who sits selling snacks in front of a school. The film was the work of a group of students of Hsa Htoo Lei school. It won the 1st prize of Special Elephant Award (high school level) from the 18 Thai Short Film and Video Festival.

Missed Beats/ซอ ตอจ่าทุน  
Missed Beats/Saw Htaw Kyar Htun 
7.20 min  Sub: TH/ENG

Missed Beats (2557) ของซอ ตอจ่าทุน นักเรียนศูนย์การเรียน CDC แม่สอด เล่าเรื่องต้าจี เด็กชายวัย 14 ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นมือกลอง ในขณะที่ชีวิตจริงของเขาคือคนงานก่อสร้าง

Missed Beats (2014) was directed by Saw Htaw Kyar Htun, a CDC's high school student in Mae Sot.
Ta Gyi, 14, dreams of being a drummer, while in his real life he is a construction worker.

ลูกมือคนใหม่/ณัฐกานต์ ตำสำสู 
The New Catspaw/Nattakarn Tamsumsoo 
7.10 min  Sub: TH/ENG

ลูกมือคนใหม่(2557) เรื่องของเด็กชายชาวลาวที่จับพลัดจับผลูมาทำงานในอู่ซ่อมรถของเฮีย ผลงานของณัฐกานต์ ตำสำสู ขณะอยู่ปีสุดท้ายในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The New Catspaw (2014) is about a Laotian boy who accidentally happens to be a garage owner's catspaw. The film was directed by Nattakarn Tamsumsoo,
a 4th-year student from Mahasarakham University.

มะเหย่นชาน/ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว 
Ma Nyein Chan/Natpakan Khemkao
14.30 min Sub: TH/ENG

มะเหย่นชาน(2557) คือเด็กหญิงที่พยายามใช้ชีวิตในโรงเรียนไทยไปพร้อม ๆ กับการช่วยแม่ทำงานแกะกุ้ง งานของณัฐปคัลภ์ เข็มขาว เจ้าของผลงาน "ชาวนา" (รางวัลดีเด่นช้างเผือกพิเศษ และรางวัลพิราบขาวจากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 16)และ "สี่แยกวังเพลิง" (รางวัลรองชนะเลิศช้างเผือก จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 17)

Ma Nyein Chan (2014) is a migrant girl who tries to study while helping her mother peeling shrimp. The film was directed by Natpakan Khemkao who was known from 'The Farmer' (2 prize of Special White Elephant Award and White Dove Award from the Thai Short Film and Video Festival 16) and
'Wang Ploen Intersection" (2 prize of White Elephant Award from the 17th festival)

นักมวยของน้อง/วรวิทย์ เจริญครองพนา 
My Brother Is a Boxer/Worawit Charoenkrongpana
9.39 min  Sub: TH/ENG

นักมวยของน้อง (2557) เรืองของเด็กชายชาวปกาเกอะญอกับพี่ชายนักมวยที่เพิ่งกลับมาบ้าน ผลงานของเด็กชายปกาเกอะญอวัย 14 ปีจากบ้านแม่สลิด นักเรียนโรงเรียนวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอด

My Brother Is a Boxer (2014) tells a story of a Karen boy and his brother, a boxer,who has just arrived home. The film was directed by a 14-year-old Karen boy from Mae Salid village in Tak province.


-----------------------------------------------

 

โครงการเกี่ยวก้อย ปีที่ 5 เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติและนักศึกษาไทย ใน ด้านการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นการใช้ แรงงานเด็กข้ามชาติ โดยเชื้อเชิญให้บุคลากรด้านวิชาการ สื่อ และภาพยนตร์อาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการและการสร้างสรรค์ดังกล่าว ภาพยนตร์จํานวน 5 เรื่องที่ผลิตจากโครงการจะได้รับการนําไป เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สถานีโทรทัศน์ เวทีประชุมสัมมนา กิจกรรมรณรงค์ และทางสื่อออนไลน์

โครงการเกี่ยวก้อย ปีที่ 5 รุ่นที่ 4 ส่งเสริมภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนสนับสนุนโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
 
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน เป็นองคก์รเอกชนไทยที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยมีฝ่ายงานหลักด้านการผลิตสื่อทางเลือกทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ดนตรี ภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ กิจกรรม วัฒนธรรม และงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนและการสื่อสารให้แก้ชุมชนท้องถิ่นและเยาวชนในสังคม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักและเข้าใจในสังคมไทยต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชนที่หลากหลาย
 
ในปีพ.ศ. 2553 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้ริเริ่ม "โครงการเกี่ยวก้อย" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเยาวชนจากหลายหลายภูมิหลังที่มา ศิลปินผู้กํากับภาพยนตร์ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนในการผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยมูลนิธิฯได้ร่วมงานกับคณะวิทยาการจัดการภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และบริษัท Extra Virgin ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2554-2555 คณะกรรมการโครงการเกี่ยวก้อยได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย มูลนิธิหนังไทย หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) และไทยพีบีเอส ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 มูลนิธิฯจึงได้ร่วมงานกับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชาติพันธุ์ได้ผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อสื่อสารตนเอง ปัจจุบันในต้นปีพ.ศ. 2557 โครงการเกี่ยวก้อยได้ส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้นสิทธิมนุษยชนฝีมือเยาวชนมาแล้วจํานวน 28 เรื่องภาพยนตร์สั้นสิทธิมนุษยชนฝีมือผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพ 12 เรื่อง และ ภาพยนตร์สารคดียาว 1 เรื่อง ซึ่งบางส่วนได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเทศกาลภาพยนตร์ระดับประเทศและนานาชาติ และสถานีโทรทัศน์ซึ่งรวมถึงไทยพีบีเอสและช่องเคเบิลท้องถิ่น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่ง
 
ในปีพ.ศ. 2557 โครงการเกี่ยวก้อย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้ร่วมงานกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO ) ในประเทศไทย องค์กรเอกชนในพนื้ ที่และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรังสิต ในโครงการรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปีให้ทํางานในเงื่อนไขที่เหมาะสมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และตามที่ได้รับความคุ้มครองในกฎหมายไทย ประเด็นการใช้แรงงานเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบเลวร้าย เป็นหนึ่งในปัญหาของการละเมิดสิทธิเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่สังคมไทยยังขาดความตระหนักและความเข้าใจชัดเจน โดยส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าเป็นการห้ามเด็กทํางานโดยสิ้นเชิง แม้ในข้อเท็จจริงนั้น"การใช้แรงงานเด็ก"ในที่นี้ไม่ได้หมายความรวมถึงการที่เด็กจะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการทํางาน หรือช่วยเหลือบิดามารดาทํางานบ้างในยามว่าง หรือบางส่วนก็ยังขาดความตระหนักใส่ใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและแรงงานบังคับถือเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งรายงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปีพ.ศ. 2553-2555 ได้จัดให้ ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ซึ่งหมายถึงประเทศที่ไม่ได้ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน ขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์ โดยพบว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นและไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความ พยายามเพิ่มขึ้นล่าสุดกระทรวงแรงงานสหรัฐฯยังเผยแพร่บัญชีสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ซึ่งรวมถึงสินค้าประเภทปลา กุ้ง สิ่งทอ อ้อย และสื่อลามกของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบ ต่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก

------

Holding Hands Year 5 is a project to build capacities for migrant children and Thai students in producing short films to campaign for elimination of child labour. Five short films made in this project will be shown via television, seminars, film festivals, campaign events and online media. 

Holding Hands Year 5 (the 4th batch)
Youth short films to create understanding towards the problems of child labor in Thailand Friends Without Borders Foundation
Supported by International Labour Organization

Friends Without Borders Foundation, established in 1999, is a Thai non-governmental organization that works to promote a peaceful society of diversity that respects human rights of all indigenous peoples, migrant workers and refugees in Thailand. The main programs are alternative media production and human rights & communication capacities building for local communities and Thai youth.

In 2010, the Foundation initiated a project called, “Holding Hands”, which aims to promote friendship and cooperation between the youth of different backgrounds, film directors, communication arts academics and media to produce digital films that promote human rights in Thailand. In the first year, The Foundation worked with Chiang Mai Rajapat University and Extra Virgin Co,ltd. In 2011, Holding Hands project committee was established with representatives from the National Human Rights Commission, Thai Director's Association, Thai Film Foundation, Film Archive and ThaiPBS. The project continued to 2012 and for the 2013 Holding Hands project, the Center for Ethnic Studies and Development, Chiang Mai University worked with the Foundation to support groups of ethnic youth to tell their stories via short films. By the beginning of 2014, Holding Hands has supported 28 youth short films, 12 short films done by professionals and one documentary. Some of them are shown and awarded in national and international film festival and television channels including local cable channels.

In 2014, the Foundation works with the International Labour Organization (ILO), Maha Sarakham University and Rangsit University for a campaign to end the use of child labour under 15 years of age and to protect child workers aged between 15-18 years so that they work in proper conditions according to international standards and Thai laws.

The use of child labor from neighboring countries is one of the human rights concerns that Thai society do not aware and clearly understand; some understand that children are forbidden to work at all. In fact, child labor does not include children who learn occupational skills by practicing, or help their parents work during free time. Moreover, the society does not aware of or pay attention to the problems being faced by migrant children.

The use of child labour under 15 years of age is also considered trafficking in persons. The US Trafficking in Persons reports during 2011-2013 categorize Thailand in the Tier 2 Watch List , which means the country that has not had spend efforts to conform with minimum standards on the elimination of human trafficking. Recently, the US Ministry of Labour present the list of goods that were produced by child labour and forced labor, which include fish, shrimp, garments, sugarcane and pornography in Thailand. It should be noted that most of these child labour and forced labour are migrants from neighboring countries.

-------------------------------------------------------------------------------------------
More Information about Holdinghands Project Click