ค้นหา    
กิจกรรม > ค่ายเด็กสร้างสรรค์ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
 

พื้นที่ชายแดนอ.แม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง จ.ตากเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ย้ายถิ่นทั้งจากภัยสงครามและเหตุทางเศรษฐกิจ นับแต่ปีพ.ศ. 2551 แม่สอดได้รับการเร่งรัดพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวเมืองเติบโตขึ้นพร้อมกับความต้องการแรงงาน ในขณะที่ประชาชนท้องถิ่นซึ่งประสบกับปัญหาที่ทำกิน สัญชาติ สถานะบุคคล โอกาสเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรับบริการของรัฐอย่างต่อเนื่องเสมอมา ก็ต้องเผชิญกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่ถูกจำกัดกว่าเดิมในช่วงที่ราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายประจำวันพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว
สถานการณ์ดังกล่าวผลักให้ประชาชนชาติพันธุ์และผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะเด็ก ตกอยู่ในความเปราะบางต่อการถูกแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในท้องที่อ.แม่สอดเองและถูกพาขนส่ง-ขนค้าต่อไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักสากลและกฎหมายไทยแล้ว การแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กหมายถึงการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ทำงานประจำเต็มเวลา และการจ้างงานผู้เยาว์วัย 15-18 ปีให้ทำงานที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสวัสดิภาพของเด็ก
ด้วยพิจารณาว่า การแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากยังส่งผลกระทบต่อเด็ก ชุมชน สังคมต่อไปในระยะยาว อีกทั้งพื้นที่ชายแดน จ. ตาก ยังเป็นต้นทางของเด็กที่ถูกแสวงประโยชน์จำนวนมาก ในปีพ.ศ. 2559-2561 นี้ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ทำงานด้านการศึกษาและการสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ จึงดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อลดการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ชายแดนจ.ตาก โดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมการศึกษาและผลิตสื่อรณรงค์หลายรูปแบบ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก ด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเปราะบางเอง ทั้งนี้ ด้วยความคาดหวังว่า ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยจะได้รับฟังเสียงของเด็ก และถือเป็นความรับผิดชอบของตนในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
สรุปย่อกิจกรรม
ค่ายนิทานภาพรณรงค์ลดการใช้แรงงานเด็ก เป็นการอบรมให้ความรู้ว่าด้วยเรื่ีองการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายไทย ความปลอดภัยในการทำงาน และทักษะการผลิตสื่อประเภทหนังสือนิทานภาพ เพื่อให้เด็กจากชุมชนเปราะบางได้เป็นผู้ผลิตบอกเล่าเรื่องราวและแสดงความคิดความรู้สึกในสื่อดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้ นิทานภาพที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิฯ และนำมาจัดรูปเล่่มเพื่อเผยแพร่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และตีพิมพ์ในภาษาไทยและพม่า เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ชายแดน สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช
-----------------------
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมแนะนำตัวและแนะนำโครงการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 น้องๆได้เรียนรู้เรื่อง สิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็กรวมถึงที่มาของการใช้แรงงานเด็กและการรณรงค์ยุติการใช้แรงงานเด็ก เรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์นิทานเล่าเรื่อง ปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วย กิจกรรมวาดภาพวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมแต่งนิทาน ออกแบบนิทานเป็นหนังสือประกอบภาพ การออกแบบภาพประกอบ และฝึกทักษะการวาดรูป วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 การวาดภาพเบื้องต้น และการปรับแต่งขัดเกลานิทานให้สมบูรณ์ มีกิจกรรมฉายหนังประเด็นแรงงานเด็กวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 การวาดภาพเบื้องต้น และการปรับแต่งขัดเกลานิทานให้สมบูรณ์ (ต่อ) มีกิจกรรมฉายหนังประเด็นแรงงานเด็กวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ทำต้นฉบับนิทานภาพของแต่ละกลุ่มให้สมบูรณ์ นำเสนอผลงาน ถ่ายรูปหมู่ เป็นอันจบค่ายเด็กสร้างสรรค์ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กทีมจากโรงเรียนเด็กข้ามชาติซาทูเหล่ กับผลงานนิทานภาพเรื่อง "เสือร้ายกับกระต่ายน้อย"ทีมจากโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร กับผลงานนิทานภาพเรื่อง "ความสำเร็จของววปลาหมึกเดินดิน" ทีมจากโรงเรียนบ้านท่าอาจ กับผลงานนิทานภาพเรื่อง "จระเข้น้อยอยากได้ตุ๊กตา"
 

รูปภาพกิจกรรมค่ายเด็กสร้างสรรค์ ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก เพิ่มเติม คลิ๊ก

------------

หนังสือรวมนิทานสัตว์พิเศษผลงานของน้องๆ อ่านออนไลน์ได้แล้วที่นี่

------------

โครงการรณรงค์ขจัดการใช้แรงงานเด็กภายใต้โครงการ Reducing the prevalence of child labour among migrant workers in Thai seafood industry (REPOCL)

 ------------