ค้นหา    
ระนองแจ้งนายจ้างนำแรงงานตรวจสุขภาพ
ความเคลื่อนไหว > ระนองแจ้งนายจ้างนำแรงงานตรวจสุขภาพ  

สสจ.ระนองแจ้งนายจ้างนำแรงงานข้ามชาติตรวจสุขภาพต่อใบอนุญาต

 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเวลา
การพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
และกัมพูชาที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี 2552 ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 20 มกราคมและ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 หากนายจ้างมีความประสงค์ที่จะต่อใบอนุญาตทำงานในกลุ่มดังกล่าว ให้รีบนำแรงงานดังกล่าว
ไปตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคและทำบัตรประกันสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่เข้าสู่
ระบบประกันสังคมให้นำหลักฐานการเข้าระบบประกันสังคมมาแสดง เพื่อตรวจสุขภาพก่อนต่อใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจ
สุขภาพคนละ 600 บาท

2. กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับการยกเว้นเป็นผู้ประกันตนตามพ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 ได้แก่ ลูกจ้างของกิจการ
เพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ ลูกจ้างทำงานบ้าน รวมถึงกลุ่มที่ไม่มีเอกสารยืนยันการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ต้องตรวจ
สุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพ โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 1,900 บาท เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือเดินทางชั่วคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง และทร.38/1 3. กลุ่มที่รอพิสูจน์สัญชาติ กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในวันที่ 20 มกราคม และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ต้องตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกัน
สุขภาพทุกราย โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 1,900 บาท

นายจ้างควรนำแรงงานมารับบริการตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกของนายจ้างและแรงงาน
บัตรประกันสุขภาพซื้อแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ส่วนกรณีบัตรประกันสุขภาพหมดอายุแต่ใบอนุญาตไม่หมดอายุ สามารถซื้อ
บัตรประกันสุขภาพต่อได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงาน
สาธารณสุขชายแดนในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077811583 ต่อ 1916

ที่มา : เนชั่นทันข่าว 13-1-2555