ค้นหา    
สถาทนายความเสนอเร่งแก้ปัญหาแรงงานไร้สัญชาติ
ความเคลื่อนไหว > สถาทนายความเสนอเร่งแก้ปัญหาแรงงานไร้สัญชาติ  

 สภาทนายความเสนอรัฐ เร่งแก้ปัญหาแรงงานไร้สัญชาติและชาวโรฮิงยา

 

15 ก.พ. 55 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ได้เสนอหนังสือต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีเนื้อหาถามภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาว
กัมพูชาและชาวโรฮิงยาที่มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ ทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ซ้ำยังไม่อาจผลักดันให้เดินทางกลับสู่ประเทศต้นทางได้ เนื่องจากไม่มีสัญชาติใดรองรับ จนกลายเป็นคนไร้รัฐและเป็น
กลุ่มแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายในไทย

นายวสันต์ พานิช ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ กล่าวว่า สาเหตุนั้นเกิดจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่
19 มกราคม 2553 ซึ่งให้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาว และกัมพูชาซึ่งเข้าเมือง
โดยไม่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555  แต่ปรากฏว่ามีแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติไม่ผ่านและแรงงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติแต่ไม่อาจดำเนินการให้เสร็จได้ทันวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งรัฐยังไม่มีนโยบายและมาตรการรองรับ
แรงงานเหล่านี้  ทั้งการการต่อใบอนุญาตทำงานและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เป็นการ
ทวีปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทย รวมถึงปัญหาคนไร้รัฐซึ่งไม่สามารถผลักดันออกนอกประเทศได้

ด้านนายสุรพงษ์  กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากร้องเรียนว่า ทั้งแรงงานชาวพม่า ลาว
หรือกัมพูชา ที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และที่มีปัญหาพิสูจน์สัญชาติไม่ผ่าน ซึ่งหากเลยวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555 ก็จะไม่สามารถมีสิทธิอาศัยในประเทศไทย  รวมทั้งลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยด้วย ซึ่งทั้งหมด
ไม่มีสัญชาติของชาติใดเลย  จะกลายเป็นคนไร้สัญชาติ  ซึ่งรัฐควรรีบหาทางแก้ไขปัญหาให้คนไร้สัญชาติเหล่านี้

พร้อมกันนี้ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีแรงงาน
ชาวโรฮิงยาเชื้อสายพม่า ซึ่งรัฐบาลพม่าไม่รับพิสูจน์สัญชาติ และเคยประกาศไม่รับว่ามีสัญชาติพม่า ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  และตกค้างอยู่ในประเทศไทย โดยไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ว่า
ปัจจุบันสถานการณ์ภายในและทิศทางทางการเมืองในประเทศพม่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลพม่า
เริ่มมีทัศนคติในแง่บวกต่อการเปิดประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ รัฐบาลไทยควรใช้โอกาสอันดีนี้
ทำความตกลงกับรัฐบาลพม่า ให้มีการรับรองสัญชาติให้แก่กลุ่มชาวโรฮิงยา ที่มีเชื้อสายพม่าอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็น
การดำเนินการที่ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยระหว่างความตกลงจะบรรลุ รัฐบาลไทยควรมีมาตรการ
อนุญาตให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถทำงานและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

 

ที่มา : ประชาไท 15-2-2555