ค้นหา    
สั่งบ.ประกันประสานรพ.เกี่ยวกับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
ความเคลื่อนไหว > สั่งบ.ประกันประสานรพ.เกี่ยวกับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ  

 สั่ง บ.ประกันประสานทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการประกันสุขภาพแรงข้ามชาติ

 

13 ก.พ. 55 - นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติที่นายจ้างได้ทำประกันสุขภาพไว้ให้ แต่เมื่อไปรักษาอาการเจ็บป่วยกลับต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมในโครงการประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพ ทั้งที่ตามหลักจะต้องได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะไปเบิกเงินค่ารักษากับบริษัทประกันในภายหลัง สำหรับสาเหตุดังกล่าว
เกิดจากโรงพยาบาลกับบริษัทประกันไม่ได้ประสานงานและทำความเข้าใจให้ตรงกัน ทำให้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลจากบริษัทประกัน เป็นไปด้วยความยุ่งยากและล่าช้า ซึ่ง กกจ.จะประสานไปยังบริษัทประกันให้ไปพูดคุย
ทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายประกันสุขภาพ ในเรื่องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ
ที่มีประกันสุขภาพเพื่อให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหาโรงพยาบาลไม่ให้แรงงานข้ามชาติ ใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพเช่นที่ผ่านมา

อธิบดีกรมการจัดหางาน เชื่อว่า หลังจากทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว จะทำให้การใช้สิทธิประกันสุขภาพ
สะดวกมากขึ้น ช่วยจูงใจให้นายจ้างที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติทำประกันสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติมากขึ้น ส่วนแรงงาน
ข้ามชาติที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิรักษาพยาบาล

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 13-2-2555