ค้นหา    
อนุมัติแรงงานประมงเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกิน ๒ ราย ในจังหวัดเดียวกัน
ความเคลื่อนไหว > อนุมัติแรงงานประมงเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกิน ๒ ราย ในจังหวัดเดียวกัน  

อนุมัติแรงงานประมงเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกิน ๒ ราย ในจังหวัดเดียวกัน

 10 สิงหาคม 2558

กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน อนุมัติแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในกิจการประมงทะเล สามารถเพิ่มนายจ้างได้อีกไม่เกิน ๒ รายในจังหวัดเดียวกัน โดยได้รับการยินยอมจากนายจ้างรายเดิม และเพิ่มได้เฉพาะในกิจการประมงทะเลเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

กระทรวงแรงงาน โดยนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล เนื่องด้วยเป็นงานที่คนไทย ไม่ทำ มีความเสี่ยงอันตราย ยากลำบาก และต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลระยะยาวจึงก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานแม้จะมีการจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านถึงร้อยละ ๙๐ ของแรงงานประมง อีกทั้ง เมื่อแรงงานต่างด้าวออกทะเลและครบกำหนดกลับขึ้นบนฝั่งแล้ว จะมีนายจ้างรายอื่นพาแรงงานดังกล่าวไปลงเรือต่อไปอีก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการจัดหางานจึงได้กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในกิจการประมงทะเลสามารถเพิ่มนายจ้างได้ ไม่เกิน ๒ รายในจังหวัดเดียวกัน โดยต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเดิม ซึ่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจะพิจารณาอนุญาตตามเหตุผลความจำเป็น โดยที่แรงงานต่างด้าว ยังสามารถทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้

นายสุเมธฯ กล่าวต่อว่า การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี(ทุกวัน) โดยการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายตาม MOU ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสม ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า สามารถจ้างงานต่อเนื่องถึง ๔ ปี หากนายจ้างเห็นว่าลูกจ้างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเริ่มแรกสามารถทำงานได้ ๒ ปี ต่ออายุได้อีก ๒ ปี จนครบ ๔ ปี จากนั้นเดินทางกลับประเทศต้นทางเพียง ๓๐ วัน (จากเดิมที่กำหนดไว้ ๓ ปี) และกลับมาทำงานใหม่ได้ ซึ่งการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้“สบายใจทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. ๑๖๙๔

 

ที่มา : กรมการจัดหางาน