ค้นหา    
เปิดให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มมกราคมนี้
ความเคลื่อนไหว > เปิดให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มมกราคมนี้  

เปิดให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE สำหรับแรงงานฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มมกราคมนี้

กรมการจัดหางาน เตรียมให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE เพื่อรองรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมือ อาเซียน ๗ สาขาวิชาชีพ และ ๓๒ ตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมให้บริการเดือนมกราคม ๒๕๕๙

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและบริการและทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดย เฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกระหว่างประเทศสมาชิก กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ในการออกใบอนุญาตทำงานจึงได้จัดให้มีช่องทางพิเศษ หรือ ASEAN LANE เพื่อให้บริการเฉพาะแรงงานฝีมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ๗ สาขาวิชาชีพ (วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี) และ ๓๒ ตำแหน่งงานด้านการโรงแรมและ การท่องเที่ยว พร้อมให้บริการภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานจัดระบบ การทำงานคนต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า การให้บริการช่องทางพิเศษ ASEAN LANE ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดรับใบอนุญาตทำงานเวลา ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๒๗๔๕ , ๐๒ ๒๔๘ ๗๒๐๒ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.๑๖๙๔ หรือ เว็บไซต์ www.doe.go.th