ค้นหา    

โครงการเกี่ยวก้อย : ลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์

 

ความเป็นมาโครงการเกี่ยวก้อย

สิทธิมนุษยชนทั้งมวลเป็นของบุคคลทุกคน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา หรือเป็นกลุ่มสังคมใด ก็ล้วนมีสิทธิพื้นฐานทุก ๆ ประการที่จะทําให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่สามารถเข้าถึงสิทธิใดสิทธิหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสิทธิอื่น และการที่คนคนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของตนได้ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมดทั้งทาง ตรงและทางอ้อม

ความเข้าใจในสภาพปัญหาและการต่อสู้ของกลุ่มชนต่าง ๆ และความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหนทางการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการเคารพ คุ้มครอง และสนองตอบสิทธิของตน คือองค์ประกอบ สําคัญที่จะนําไปสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตย ที่กลุ่มชนซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศวิถี สถานะทางกฎหมาย สถานะทางเศรษฐกิจ และความคิดเห็นทางการเมือง จะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ

นอกจากการศึกษาทั้งในและนอกระบบแล้ว สังคมรับรู้เข้าใจตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งด้านข่าว บันเทิง ศิลปะ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนจึงก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 เพื่อทํางานสื่อสารกับสังคมในด้าน สิทธิมนุษยชนและความเข้าใจต่อคนชายขอบโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ลี้ภัย และแรงงานอพยพ โดย การผลิตสื่อทางเลือกท้ังสิ่งพิมพ์ ดนตรี นิทรรศการ ภาพยนตร์ กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม และสร้าง ศักยภาพสิทธิมนุษยชนและการสื่อสารให้ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเขตชายแดนไทย-พม่าในภาคเหนือ

เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อศิลปะที่ทรงอิทธิพลต่อการรับรู้และเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของสังคม อีกทั้งในปัจจุบันการทําภาพยนตร์สั้นเป็นการผลิตสื่อศิลปะที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็น อย่างยิ่ง ในปีพ.ศ. 2553 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนจึงได้ริเริ่มสร้างความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรด้านสิทธิ มนุษยชน สื่อมวลชน และศิลปินหรือบุคคลากรสื่ออาชีพ ในการดําเนินโครงการสนับสนุนให้เยาวชนและ นักพัฒนารุ่นใหม่ที่สนใจงานภาพยนตร์ ได้เรียนรู้และผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคน ชายขอบ รวมทั้งมีเวทีเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคม และ กระตุ้นให้มีผู้สนใจใช้ศักยภาพตนในการผลิตภาพยนตร์เพื่อสังคมสิทธิมนุษยชนที่สันติต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเกี่ยวก้อย 8 ยืนยันสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยศิลปะภาพยนตร์
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
โครงการเกี่ยวก้อยมุ่งลบเส้นพรมแดนด้วยศิลปะภาพยนตร์โดยความร่วมมือของเยาวชน คนท้องถิ่น รวมถึงผู้กำกับฯอาชีพ  มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนริเริ่มเกี่ยวก้อยในปีพ.. 2553 และดำเนินงานร่วมกับภาคีและแหล่งทุนบริจาคหลากหลาย ตราบถึงปัจจุบัน ผลงานฝีมือเยาวชนคนท้องถิ่น 37 เรื่องและของผู้กำกับฯอาชีพอีก 13 เรื่องได้รับการเผยแพร่ผ่านเทศกาลหนังระดับประเทศและนานาชาติ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานรณรงค์ และโทรทัศน์ จำนวนหนึ่งได้รับคัดเลือกเข้ารอบประกวดและรับรางวัลอันน่าภูมิใจ  ทุกวันนี้ สมาชิกเกี่ยวก้อยหลายคนยังคงผลิตหนังรูปแบบต่าง ๆและรายการโทรทัศน์ รวมถึงดำเนินกิจกรรมพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
กรอบงานเกี่ยวก้อย 8 เน้นการบอกเล่าเรื่องราวและความคิดเพื่อยืนยันสิทธิของคน โดยผู้สนใจอาจเน้นที่ประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คนอพยพย้ายถิ่น ความหลากหลายทางเพศ การต่อต้านโทษประหาร เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการไม่ได้ปิดกั้นแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการเกี่ยวก้อย 7 : ลบเส้นพรมแดนด้วยศิลปะภาพยนตร์
โครงการเกี่ยวก้อยเป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเยาวชน ผู้กำกับภาพยนตร์ และนักสื่อสารมวลชน ในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยในแต่ละปีจะกำหนดเกณฑ์กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและแก่นเรื่อง (theme) ของภาพยนตร์ต่างกันไป อีกทั้งจัดกระบวนการสร้างศักยภาพในรูปแบบต่างกันไปตามความเหมาะสม โครงการเกี่ยวก้อยปีที่ 7 เป็นกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนคนท้องถิ่นได้เรียนรู้และผลิตภาพยนตร์สั้นใน theme “เปิดประตู" (Open Up!) เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่าง ทั้งนี้ โครงการจะเปิดโอกาสรับสมาชิกใหม่2 กลุ่ม และสนับสนุนภาพยนตร์ใน theme เดียวกันของสมาชิกโครงการเดิม 1กลุ่ม โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพิเศษ หากไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มคนดังกล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการเกี่ยวก้อย : ลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์ ปีที่ 6

โครงการเกี่ยวก้อย คือกระบวนการส่งเสริมศักยภาพของคนหนุ่มสาวหลากชาติพันธุ์สัญชาติ ให้สามารถใช้ศิลปะภาพยนตร์เพื่อสื่อสารความคิด และ/หรือเรื่องราวว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ โครงการเกี่ยวก้อยปีที่ 6 คือ การส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของเยาวชนคนหนุ่มสาวกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ศิลปะภาพยนตร์สื่อสารตนเองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

สมาชิกเกี่ยวก้อยที่เข้าร่วมงานกับโครงการเกี่ยวก้อยในปีที่ 6 ได้แก่ กลุ่มเยาวชนบ้านบางกลอยล่าง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และโรงเรียนช่าทูเหล่ อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มเยาวชนคนบางกลอยเคยมีประสบการณ์การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “วิถีชีวิต” (เกี่ยวก้อยปี 4) ซึ่งบอกเล่ากรณีการที่ชาวบ้านถูกขับไล่ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในขณะที่กลุ่มเยาวชนโรงเรียนช่าทูเหล่ ได้ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง "The Misplaced Flower” (เกี่ยวก้อยปี 5) บอกเล่ากรณีเด็กหญิงชาวปกาเกอะญอที่ถูกล่อลวงมาให้เป็นเด็กเร่ขายของในแม่สอด  ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านการได้รับการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และการยอมรับในคุณค่าของงานศิลปะ โดยวิถีชีวิต" ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย "รัตน์ เปสตันยี" (การประกวดสำหรับบุคคลทั่วไปนอกสถานศึกษา) และรางวัลพิราบขาว (ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมจิตสำนึกต่อสิทธิเสรีภาพ) จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นและวิดีโอครั้งที่ 18 ของมูลนิธิหนังไทย ส่วน "The Misplaced Flower” ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ช้างเผือกพิเศษ" (การประกวดในระดับมัธยมศึกษา) จากเทศกาลเดียวกัน 

เนื่องจากกลุ่มเยาวชนทั้งสองที่มีความตั้งใจมั่นและมีศักยภาพแข็งแกร่ง ยังเพิ่งผ่านประสบการณ์การผลิตภาพยนตร์เป็นครั้งแรก อีกทั้งยังทิ้งช่วงการทำงานเนื่องจากขาดอุปกรณ์ กระบวนการของโครงการเกี่ยวก้อยปีที่ 6 จึงประกอบไปด้วยการทบทวนและฝึกปฏิบัติในระดับที่ก้าวหน้าขึ้นทุกขั้นตอนในดูแลของพี่เลี้ยงซึ่งเป็นสมาชิกโครงการเกี่ยวก้อยที่มีประสบการณ์ และบุคลากรของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการที่คาดว่าจะได้รับจะไม่เพียงแต่คือ "ผลผลิต" ของเยาวชนเหล่านี้ หากยังคือความสัมพันธ์จากการร่วมงาน ศักยภาพอันเกิดจากการฝึกฝนการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน และการบริหารจัดการ 

ที่สำคัญ เป็นที่คาดหวังว่า โครงการเกี่ยวก้อยปี 6 จะมีส่วนช่วยให้สังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพทางศิลปะและศักดิ์ศรีของคนชาติพันธุ์ ยอมรับในบทบาทของเยาวชนชาติพันธุ์ต่อขบวนการภาคประชาชน และเห็นคุณค่าในศิลปะภาพยนตร์ทั้งในเชิงศิลปะและประโยชน์ต่อสังคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเสริมศักยภาพด้านความรู้และทักษะการทำภาพยนตร์สั้นเพื่อการรณรงค์ของเยาวชนลูกหลานแรงงานอพยพและนักศึกษาไทย
ภายใต้โครงการสื่อรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในภาคอุตสาหกรรมประมงและกุ้งในประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคี

โครงการเกี่ยวก้อย ปีที่ 5 เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติและนักศึกษาไทย ใน ด้านการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นการใช้ แรงงานเด็กข้ามชาติ โดยเชื้อเชิญให้บุคลากรด้านวิชาการ สื่อ และภาพยนตร์อาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการและการสร้างสรรค์ดังกล่าว ภาพยนตร์จํานวน 5 เรื่องที่ผลิตจากโครงการจะได้รับการนําไป เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สถานีโทรทัศน์ เวทีประชุมสัมมนา กิจกรรมรณรงค์ และทางสื่อออนไลน์

ในปีพ.ศ. 2557 โครงการเกี่ยวก้อย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้ร่วมงานกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO ) ในประเทศไทย องค์กรเอกชนในพนื้ ที่และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรังสิต ใน โครงการรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กอายุตำ่กว่า 15 ปี และให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปีให้ทํางานในเงื่อนไขที่เหมาะสมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และตามที่ได้รับความคุ้มครองใน กฎหมายไทย

ประเด็นการใช้แรงงานเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบเลวร้าย เป็นหนึ่งในปัญหาของการละเมิดสิทธิ เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่สังคมไทยยังขาดความตระหนักและความเข้าใจชัดเจน โดยส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าเป็นการห้ามเด็กทํางานโดยสิ้นเชิง แม้ในข้อเท็จจริงนั้น "การใช้แรงงานเด็ก" ในที่นี้ ไม่ได้หมายความรวมถึงการที่เด็กจะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการทํางาน หรือช่วยเหลือบิดามารดาทํางานบ้างในยามว่าง หรือบางส่วนก็ยังขาดความตระหนักใส่ใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้แรงงานเด็กอายุตํ่า กว่า 15 ปีและแรงงานบังคับถือเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งรายงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปีพ.ศ. 2553-2555 ได้จัดให้ ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ซึ่งหมายถึงประเทศที่ไม่ได้ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน ขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์ โดยพบว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น และไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความ พยายามเพิ่มขึ้น ล่าสุด กระทรวงแรงงานสหรัฐฯยังเผยแพร่บัญชีสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานเด็กและ แรงงานบังคับ ซึ่งรวมถึงสินค้าประเภทปลา กุ้ง สิ่งทอ อ้อย และสื่อลามกของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบ ตอ่การส่งออกสินค้าดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยแรงงานเดก็และแรงงานบังคบัดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนร่วมกับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

หลักการและเหตุผล

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนในการจัดการฝึกอบรมด้านการเขียน เพื่อถ่ายทอดข้อมูลชุมชนกับเยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจากจังหวัดเพชรบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี และตาก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มเยาวชนได้แสดงความสนใจในการถ่ายทอดข้อมูลและความคิดเห็นของตนผ่านสื่อชนิดอื่น ๆ ทั้งเนื่องด้วยข้อจำกัดของตนในการเขียนงานเป็นภาษาไทย และด้วยเห็นคุณค่าของงานสื่อภาพยนตร์ ซึ่งดึงความสนใจของบุคคลทั่วไปให้หันมาสนใจในประเด็นของตนได้ง่าย อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและความรู้สึกของผู้ชมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนได้เห็นตัวอย่างงานของเยาวชนชาวลาหู่ ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับการนำไปฉายทั้งในโทรทัศน์และเวทีเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับเยาวชน ส่งผลให้ผู้กำกับเยาวชนได้เดินทางไปนำเสนอปัญหาด้านสัญชาติของตนและสมาชิกชุมชนในประเทศญี่ปุ่น

 

ในปีพ.ศ. 2556 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จึงร่วมกับคณะทำงานจากมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนชาติพันธุ์ ในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิมนุษยชนในระหว่างปีพ.ศ. 2553 ถึงต้นปีพ.ศ. 2556 และได้ทำงานเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนและการสื่อสารกับเยาวชนชาติพันธุ์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในโครงการเบื้องต้นนี้ จะเป็นการเสริมสร้างกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานสื่อมาก่อน และอยู่ในชุมชนต่างชาติพันธุ์ห่างไกลจากกัน เพื่อให้ประสบการณ์จากโครงการได้เป็นบทเรียนสำหรับการทำงานในขั้นต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เกี่ยวก้อยปี 2/2 ภาพยนตร์เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย,
มูลนิธิหนังไทย, หอ ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และไทยพีบีเอส

เกี่ยวก้อย
โครงการเกี่ยวก้อยปีพ.ศ. 2553 เป็นโครงการทดลอง ดําเนินการร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โครงการปิ๊งส์ (สสส. ) และคุณพิมพกา โตวิระ บริษัท Extra Virgin เยาวชน 3 0 คนในสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 วันและผลิตภาพยนตร์สั้น 6 เรื่อง มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้นําบทเรียนจากโครงการในปีแรกมาขยายงานโครงการปีที่ 2 ซึ่งได้รับการ สนับสนุนทุนจากโครงการสะพาน / USAID โดยขยายความร่วมมือกับกลุ่มประชาสังคม องค์กรอิสระ ภายใต้รัฐธรรมนูญ และศิลปินหรือบุคลากรสื่ออาชีพ เพื่อทํางานกับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีความสนใจ

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและภาคีซึ่งเป็นกรรมการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ หอภาพยนตร์ มูลนิธิหนังไทย สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยและไทยพีบีเอส ดําเนินโครงการ เกี่ยวก้อยปี2ระหว่างเมษายน2554-เมษายน2555 เยาวชนรวม40คนในภาคเหนือตอนบนที่ผ่าน การคัดเลือกได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและการทํา ภาพยนตร์ ผู้สนใจได้เสนอโครงการและผลิตผลงานในรูปแบบภาพยนตร์สั้น โดยมูลนิธิได้ให้การ สนับสนุนด้านข้อมูล เทคนิค ทุนทํางาน และจัดให้มีพี่เลี้ยงผู้ให้คําปรึกษา โดยผลงานเยาวชนทั้งหมด 12 เรื่อง และผลงานของพี่เลี้ยงรวมถึงมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนอีก 5 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรก ในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมบินข้ามลวดหนาม ร่วมกับภาพยนตร์ส่งประกวดจากสาธารณชน เมื่อ 2 9 มี นาคม - 1 เมษายน 2555 ซึ่งมูลนิธิมีแผนงานจะหาช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ ต่อไป

เกี่ยวก้อย 2/2 (28 พฤษภาคม 2555 - 27 มกราคม 2556)
โครงการเกี่ยวก้อยระยะเวลา 8 เดือน ดําเนินร่วมกับภาคีเดิมในปีที่สอง ในการทํางานต่อเนื่อง กับเยาวชนกลุ่มเดิมที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยปี 2 ผนวกกับกลุ่มผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพ และ สถาบัน/องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในระดับสูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพได้มีโอกาสทํางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และเผย แพร่ภาพยนตร์ทั้งที่ผลิตในโครงการปีสองและปีนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เกี่ยวก้อยปี 2 : Holding Hands Project
โครงการส่งเสริมความร่วมมือและบทบาทคนรุ่นใหม่ในการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ

ในปี 2553 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ได้ร่วมงานกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โครงการปิ๊งส์​ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณพิมพกา โตวิระ บริษัทExtra Virgin ในการดำเนินโครงการ “เกี่ยวก้อย” ในปีแรก โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คนและผลิตผลงานออกมา 6 โครงการ
โครงการเกี่ยวก้อยในปีที่สอง (2554-2555) คือการขยายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประชาสังคม สถาบันการศึกษาด้านสื่อ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และศิลปินหรือบุคลากรสื่ออาชีพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและเทคนิค ให้เยาวชนและนักพัฒนาผู้มีความสนใจในการผลิตภาพยนตร์ และคนทำภาพยนตร์อิสระรุ่นใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนรวมทั้งประเด็นปัญหาของคนชายขอบ และผลิตผลงานในรูปแบบภาพยนตร์สั้นที่เป็นเรื่องแต่ง สารคดี กึ่งสารคดี มิวสิกวิดีโอ หรือสป็อตรณรงค์ ในความดูแลของพี่เลี้ยงมืออาชีพ เพื่อสื่อสารความคิดของตนต่อสิทธิมนุษยชน และสร้างความตระหนักหรือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนและคนชายขอบ โดยผลงานเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่ายผู้ร่วมดำเนินโครงการและเทศกาลภาพยนตร์ของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ได้ชม และส่งเสริมให้มีผู้สนใจใช้ศักยภาพของตนในการผลิตภาพยนตร์เพื่อสังคมสิทธิมนุษยชนที่สันติต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวก้อยปี 1 : Holding Hands Project
โครงการย่อยในงานสื่อสารสาธารณะเพื่อความเข้าใจอันดีของสังคมไทยต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.)สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“โครงการเกี่ยวก้อย” เป็นการดำเนินงานเชิงรุกกับ “อนาคตนักสื่อสารมวลชน” หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีความตระหนักถึงบทบาทของสื่อมวลชนในเชิงสร้างสรรค์สันติภาพและปูพื้นฐานการทำงานอันจะนำมาซึ่ง “ความเปลี่ยนแปลง” ให้สังคมซึ่งหวาดระแวงและแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ตามสถานะทางกฎหมายและชาติพันธุ์ มาเป็นสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลาย

เนื่องจากมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน เคยร่วมงานกับโครงการคิดดีจัดเทศกาลส่งเสริมความเข้าใจในสังคมไทยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเมื่อ 13-20 มิถุนายน 2552  จึงมีความประสงค์จะเสนอโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิ๊งส์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง และมีความยั่งยืนในเชิงโครงสร้างการทำงานกับเยาวชนต่อไป ทั้งนี้  โครงการริเริ่มจะดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบโครงการเพื่อนำบทเรียนมาปรับใช้กับการดำเนินงานในพื้นที่อื่น และในประเด็นความขัดแย้งนอกเหนือจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา และสถานะทางกฏหมายต่อไป

“เกี่ยวก้อย” จะประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครเยาวชน/นักศึกษาผู้สนใจ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม 40 ท่าน จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์” เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ประเด็นและบทบาทของสื่อทางเลือกเพื่อสังคมจากมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน การผลิตภาพยนตร์สารคดี/กึ่งสารคดี/บันเทิงสั้น และสป็อตโทรทัศน์ จากคุณพิมพกา โตวีระ  ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์อิสระ Extra Virginและลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้จากกลุ่มประชากรเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น ผู้สนใจจะพัฒนาโครงการกับพี่เลี้ยงและนำเสนอเพื่อการพิจารณาจากผู้ร่วมจัดทั้ง 3 ฝ่าย โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนในการผลิต โดยแต่ละโครงการจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำตามความเหมาะสม  ผลงานที่ผ่านมาตรฐานทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ “ปิ๊งส์” และในเทศกาลบินข้ามลวดหนามของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------