ค้นหา    

สมาชิกเกี่ยวก้อย

 

สมาชิก เกี่ยวก้อยปี 6 จำนวน 6 คน
ลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์
โดยความร่วมมือของกลุ่มดินสอสีและมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน
 

Hsa Thoo Lei Learning Centre - Hsa moo ler ,Dapho ,Yan Soe , Eh kla moo
กลุ่มเยาวชนบ้านบางกลอยล่าง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - อภิสิทธิ์ เจริญสุข, เอกสิทธิ์ เจริญสุข

พี่เลี้ยง - ธนภูมิ มณีชาติ

-------------------------------------------------

สมาชิก เกี่ยวก้อยปี 5 จำนวน 22 คน
โครงการเสริมศักยภาพด้านความรู้และทักษะการทำภาพยนตร์สั้นเพื่อการรณรงค์ของ

เยาวชนลูกหลานแรงงานอพยพและนักศึกษาไทย

ภายใต้โครงการสื่อรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในภาคอุตสาหกรรมประมงและกุ้งในประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคี

Hsa Thoo Lei Learning Centre - Hsa law tap too , Hsa moo ler ,Dapho ,Yan Soe , Eh kla moo
Ray of Youth - Kyaw min tun , May the Azar ,Mot Mot ,Thaw Kyar Tun ,Pi Ngae
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว - วรวิทย์ พณาครองจิตร ,นภัสวรรณ จันแสง ,วาสนา ,อรรถชัย ใจชื้น ,เสฎวุฒิ สิงห์ระนะ
มหาวิทยาลัยรังสิต - ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , พชรดนัย ปัญญาภู ,ชานนท์ วังไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ณัฐกานต์ ตำสำสู ,พิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ,จีรดา จันทคาม ,รัฐพล แก้วใส

พี่เลี้ยง - ไมตรี จําเริญสุขสกุล , ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , พชรดนัย ปัญญาภู , ณัฐธัญ กรุงศรี
 

-------------------------------------------------

สมาชิกเกี่ยวก้อยปี 4 จำนวน 8 คน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มเยาวชนคะฉิ่น เชียงดาว จ.เชียงใหม่ - มนตรี กาทู,ปภังกร จอมดวง , อัครชัย จอมดวง, เอ็มมี่ (Hkawn Htoi), กรรชิง ทองแสง
กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี - วันชัย บัวศรี, อภิสิทธิ์ เจริญสุข, เอกสิทธิ์ เจริญสุข
พี่เลี้ยง - ไมตรี จําเริญสุขสกุล, ณัฐธัญ กรุงศรี ,สิรัชญา วงศ์ฝั้น , ธนภูมิ มณีชาติ

-------------------------------------------------

สมาชิกเกี่ยวก้อยปี 2/2 จำนวน 30 คน
ภาพยนตร์เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
เป็นการทํางานต่อเนื่อง กับเยาวชนกลุ่มเดิมที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยปี
2 ผนวกกับกลุ่มผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพ

 

เครือข่ายละอ่อนดอย แม่ริม-เทิง - อินทรีย์ คัมภีร์ปัญญากุล, วิไล แซ่ม้า
รักษ์ลาหู่ อ.เชียงดาว - ไมตรี จําเริญสุขสกุล, ชัยภูมิ ป่าแส, สุทิต ซาจ๊ะ, จะแล จะก่า, ธนิต จําเริญสุขสกุล, จะแฮ ยะป่า, อาเพ่น ป่าโหล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อรุณกร พิค, ธนภูมิ มณีชาติ,สิรัชญา วงค์ฝั้น, เจนจิรา โรจน ,นพดล ขันธ์รัตย์ ,พรทิพย์ อัมราลิขิตพุทธิ
KRWเชียงใหม่ - ธงชัย ชคัตประสิทธิ์, ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู
ประชาไท - อรรคพล สาตุ้ม
กลุ่มเยาวชนโกศัยนคร แพร่ - ณัฐธัญ กรุงศรี, กฤษณะ เวียงนาค,พงศธร จรรยาวิศิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - ธานุพงศ์ ผลไพบูลย์
โรงเรียนทุ่งช้าง น่าน - อภิสิทธิ์ ปัญญาภู,สรณค์ณัส จันต๊ะวงค์, จักรพงษ์ อินทะรังษี
มหาวิทยาลัยรังสิต - ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว,สุภาษิต คำมานิตย์, ปาฏิหารย์ เสมวงค์
ผู้กำกับหนังนอก - สรยศ ประภาพันธ์, ภาณุ แสง – ชูโต
ผู้กำกับมืออาชีพ - นิติ วัฒน์ ชลวณิชสิริ, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, ก้องเกียรติ โขมศิริ, โสรยา นาคะสุวรรณ, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, ศิวโรจน์ คงสกุล, อาทิตย์ อัสสรัตน์ , พิมพกา โตวิระ

-------------------------------------------------

สมาชิกเกี่ยวก้อยปี 2 จำนวน 40 คน
โครงการส่งเสริมความร่วมมือและบทบาทคนรุ่นใหม่ในการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ

เป็นกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และนักพัฒนา/นักสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด 7 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน และลำปาง

เครือข่ายละอ่อนดอย แม่ริม-เทิง - อินทรีย์ คัมภีร์ปัญญากุล, วิไล แซ่ม้า
รักษ์ลาหู่ อ.เชียงดาว - ไมตรี จําเริญสุขสกุล, ชัยภูมิ ป่าแส, สุทิต ซาจ๊ะ, จะแล จะก่า, ธนิต จําเริญสุขสกุล, จะแฮ ยะป่า, อาเพ่น ป่าโหล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อรุณ กร พิค, ธีรภัทร ศรีวิชัย, ธนภูมิ มณีชาติ, กิตติพร บุญเป็ง, สุณิสา ลาเบ้า, ตราบตะวัน คําเวียง, อังคณา สิงใจ, สิรัชญา วงค์ฝั้น, เจนจิรา โรจนพุทธิ, สาวิตรี บุญยรัตน์
KRWเชียงใหม่ - ธงชัย ชคัตประสิทธิ์, ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู
ประชาไท - อรรคพล สาตุ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ - กฤษ ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยพายัพ - นันทินี เสงี่ยมศรี
กลุ่มเยาวชนโกศัยนคร แพร่ - ณัฐธัญ กรุงศรี, กฤษณะ เวียงนาค, เมธาวี เหล่ายาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - ธานุพงศ์ ผลไพบูลย์, วัฒนากรณ์ ศิรินิลกุล, อนุศิลป์ คําหลวงแว่น
คชส.เชียงราย - ธนวัฒน์ ผัดน้อย
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย - ปฏิภาณ ชื่นชอบ
โรงเรียนทุ่งช้าง น่าน - ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว, สรณค์ณัส จันต๊ะวงค์, จักรพงษ์ อินทะรังษี
เครือข่ายเด็ก เยาวชน จ.แม่ฮ่องสอน - จ่ามคํา
โรงเรียนบ้านห้วยยเฮี๊ยะ แม่ฮ่องสอน - ภัทรพงศ์ เล่อกา
Rainbow Dream Group ลําปาง - กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
All Kachin Students and Youth Union - ลีโอนาร์ด, พิสิทธื์ ซินวาล
พี่เลี้ยง - เชวง ไชยวรรณ,สันติภาพ อินกองงาม,ปฐวี วิรานุวัตร,นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ (กังฟู)

-------------------------------------------------

สมาชิกเกี่ยวก้อยปี 1 จำนวน 25 คน
โครงการย่อยในงานสื่อสาร สาธารณะเพื่อความเข้าใจอันดีของสังคมไทยต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.)สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ - คนึงนิตย์ ปรัชญาภินันท์ ,ประภัสสร สุขอัตถะ ,ณัฐวรรณ สาระจันทร์ , ณัฐพล สาทิสสะรัต ,อิสรีย์ ธีระปัญญาพงศ์ ,ธาตรี ศรีโสภา ,ธิดารัตน์ ดีโลก ,ปนัดดา แก้ววงษ์ทอง ,วีรพร บ่อคำ ,พัชรินทร์ จันทร์แสง ,รุ่งทิวา ราตรี ,รพีพรรณ สอิ้งทอง ,จารุณี ใจบาล ,รัชนิภรณ์ ตุ้ยหล้า ,เสาวนีย์ ถามอม ,ฉัตราภรณ์ โปริ
มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน -
Pawk Kaw Ki , วิกตอเรีย ทีสุชาติ
Ray of Youth - Sein Lin , Hlet Zaw
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - สมยศ แก้วดิษฐ์ , อภิวัชร ฉ่องจรัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ตรีเดช ไชยหา
พี่เลี้ยง - พิมพกา โตวีระ (พี่นุช) , ธเนศ รัตนกุล (พี่นัท)