ค้นหา    
ตัวเล็กเสียงดัง กับ นิทานสัตว์พิเศษ

ตัวเล็กเสียงดัง กับ นิทานสัตว์พิเศษ

กิจกรรมเล่านิทานภาพชุดสัตว์พิเศษโดยตัวแทนเด็ก ๆชาติพันธุ์และลูกหลานแรงงานหลากชาติพันธุ์จากประเทศพม่าจำนวน 3 โรงเรียนในโครงการตัวเล็กเสียงดัง

ค่ายนิทานภาพรณรงค์ลดการใช้แรงงานเด็ก เป็นการอบรมให้ความรู้ว่าด้วยเรื่ีองการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายไทย ความปลอดภัยในการทำงาน และทักษะการผลิตสื่อประเภทหนังสือนิทานภาพ เพื่อให้เด็กจากชุมชนเปราะบางได้เป็นผู้ผลิตบอกเล่าเรื่องราวและแสดงความคิดความรู้สึกในสื่อดังกล่าวด้วยตนเอง

บินข้ามลวดหนามสัญจร Fly beyond the Barbwire Fence Festival On tour

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

สสส. ร่วมกับ Stateless Watch, เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

Youth short films to create understanding towards the problems of child labor in Thailand Friends

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่

โครงการโรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่ของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ให้การสนับสนุนสตรีชาติพันธุ์ใน ชุมชนบนพื้นที่สูง 12 คนจาก 3 พื้นที่ตําบล

หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย