ค้นหา    
ข่าวดี > FFFest Program(Eng)  

-----------------------------------------------------------------------------------------
FFFest5
 Program Film List +                                                 ไทย:Eng
-----------------------------------------------------------------------------------------

Here is the programs' topics of the FFFest V "Rak Chongcharoen" : Ethnic Peoples Film Festival
( 8-12 May 2015). Please take a quick look before we disclose the names of 36 films participating!

 

ศุกร์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Friday 8 May 2015

17.00-17.30 .

5.00-5.30 PM

การแสดงวัฒนธรรม และเปิดงาน Cultural performance

17.30-18.30 .

5.30-6.30 PM

 

With Q&A

PROGRAM I : เรื่องเล่าของคนลาหู่ /The Lahu Storiesเข็มขัดกับหวี/สุทิต ซาจ๊ะ (8.34 นาที), ทางเลือกของจะดอ/ ธนิต จำเริญสุขสกุล (18 นาที), จะโบแปลว่าผู้มีวาสนา/ไมตรี จำเริญสุขสกุล (18.43 นาที) A Belt and A Comb (8.34), Ja Daw's Choice (18), Ja Boe Means A Man of Fortune (18.43)

18.30-19.30 .

6.30-7.30 PM

PROGRAM II : ในสายตาคนทำหนัง/In the Eyes of the Filmmakers ภวังค์คติ / นิติวัฒน์ ชลวณิชศิริ (8.41 นาที), เพียงวันฉันเฝ้ารอ/พิมพกา โตวิระ (24.45 นาที), Citizen/ โสรยา นาคะสุวรรณ (12.34 นาที), ตัด/ก้องเกียรติ โขมศิริ (12.08 นาที) One Day, One Song (8.41), Malaria & Mosquitoes (24.45), Citizen (12.34), Cut (12.08)

เสาร์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Saturday 9 May 2015

12.30-14.00 .

12.30 AM-2.00 PM

 

With Q& A

PROGRAM III : คือตัวของเรา/ Who We Areฉ่าอิ๊เกล/ทนงศักดิ์ จำนงจามิกร (16.18 นาที), วัดซิกข์ / มนัสวีร์ กิจพิศุทธิ์ (10 นาที), ฉันชื่อนาดา/พิทักษ์ ใจบุญ (10 นาที), ความทรงจำดีดีในหน้าหนาว/ธนัทภัณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (14 นาที), Nyob Zoo Hello/ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช (22.34 นาที) Cha-I-Gal (16.18), Sik Community Temple (10), I Am Nada (10), Winter Reminiscence (14), Nyob Zoo Hello (22.34)

14.00-14.15 .

2.00-2.15 PM

การแสดงวัฒนธรรม Cultural performance

14.15-15.25 .

2.15-3.25 PM

PROGRAM IV : ข้ามเส้นพรมแดนสมมติ /Across the Invisible Borderlineโพ้นทะเล /อโนชา สุวิชากรพงศ์, วิชชานนท์สมอุ่มจารย์ (16 นาที) ชินมาลิน/ เชวง ไชยวรรณ (27.30 นาที), คิดถึงเมืองไต/จามร ศรเพชรนรินทร์ (24.30 นาที) Overseas (16), Shin Ma Lin (27.30), Tai Land (24.30)

15.25-16.25

3.25-4.25 PM

วงเสวนา: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชาติพันธุ์ในภาพยนตร์

Seminar : Human Dignities of the Ethnic Peoples in Films.

16.25-18.25.

4.25-6.25 PM

PROGRAM V : ในภาษามลายู-อาหรับ/In Melayu-Arabic languages Baby Arabia /ภาณุ อารี, ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ (80 นาที), หลังม่าน: วิถีชีวิตผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้ /รอฮานี ดาโอ๊ะ (30 นาที), ชื่อบ้าน นามเมือง / ขวัญแก้ว เกตุผล และมหามาสะบรี เจ๊ะเลาะห์ (6 นาที) Baby Arabia (80), Behind the Curtain The Daily Life of Women in Thailand's Southern Border Provinces (30), Village Renaming in Southern Thailand (6)

18.25-18.40 .

6.25-6.40 PM

การแสดงวัฒนธรรม Cultural performance

18.40-19.30 .

6.40-7.30 PM

 

With Q & A

PROGRAM VI : แว่วเสียงการต่อสู้/The Sound of the Struggle Echoes from the Hills /จิรัฐติกาล พระสนชุ่มและพสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์ (19 นาที), สันติภาพแค่ภาพ /กูยิ อีแต ( 8.50 นาที), ต่าหนะ/ซอ ชิเกเซอ(12.27 นาที) Echoes from the Hills (19), Peace is Only A Picture (8.50), Ta Na (12.27)

อาทิตย์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Sunday 10 May 2015

12.30-14.10.

12.30 AM-2.10 PM

PROGRAM VII : ข้างหลังกล้อง/Behind the Camera บัตรนะจ๊ะ/นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ (12 นาที), ชุมนุมซามูไร/ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ (82 นาที) ID Card (12), The Assembly of Samurais (82)

14.10-14.20 .

2.10-2.20 PM

การแสดงวัฒนธรรม Cultural performance

14.20-15.50 .

2.20-3.50 PM

 

With Q & A

PROGRAM VIII : อพยพ/ On the Move Last Summer/ซอ ดาโพ (18 นาที), ต่าหมื่อหล่า ซอ ชิเกเซอ (14.47 นาที), Inside the Fence/ซอ มอท (25 นาที), วิถีชีวิต/ ต้าควา (18 นาที) Last Summer (18), Tamula (14.47), Inside the Fence (25), The Way of Lives (18)

15.50-16.50 .

3.50-4.50 PM

วงเสวนา: เราอยากเห็นอะไรในหนังชาติพันธุ์

Seminar : What do we want to see in ethnic peoples film?

16.50-17.20 .

4.50-5.20 PM

ดนตรีชาติพันธุ์ และกล่าวนำเรื่อง โดย พิณนภา มื่อนอพฤกษาพรรณ, วิดีโอ "คิดถึงบิลลี่" (3 นาที) Ethnic Music and speech by Ms. Mue Naw, 'Miss Billy' video clip

17.20-18.15 .

5.20-6.15 PM With Q &A

PROGRAM IX : รักจงเจริญ/ Rak Chongcharoen

รอยเท้าของเรา/ต้าควา (25นาที) และดนตรี Our Footprints (25) and music

18.15-19.30 .

6.15-7.30 PM

 

With Q & A

PROGRAM X : เรื่องเล่าเยาวชน/ Stories from the Youth The Misplaced Flower/ซอ ซามู (11.57 นาที), Missed Beats/ซอ ตอจ่าทุน (7.20 นาที), ลูกมือคนใหม่/ณัฐกานต์ ตำสำสู (17.10 นาที), มะเหย่นชาน/ณัฐปคัลป์ เข็มขาว (14.30 นาที), นักมวยของน้อง/

วรวิทย์ เจริญครองพนา (9.39 นาที) The Misplaced Flower (11.57), Missed Beats (7.20), The New Catspaw (17.10), Ma Nyien Chan (14.30), My Brother Is A Boxer( 9.39)

จันทร์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Monday 11 May 2015

17.00-19.30 .

5.00-7.30 PM

PROGRAM XI: มอแกนกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน/ Moken and the Time That Has Passed กาลครั้งหนึ่งครั้งสิ้นชาติ/กัลปวีร์ จันทร์ดี (19 นาที),มอแกน..ป่ะ/ พิศาล แสงจันทร์, ทายาท เดชเสถียร, ณัฐวิทย์ ขาวศรี.(40 นาที), No Word for Worry /Runar Jarle Wiik (90 นาที) Extinct (19), Moken ? (40), No Word for Worry (90)

อังคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Tuesday 12 May 2015

17.30-17.50 .

5.30-5.50 PM

ดนตรีชาติพันธุ์ Ethnic Music

17.50-19.10

5.50-7.10 PM

ประกาศรางวัลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามและรางวัลรักจงเจริญ และฉายภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง Award announcement & Screening of the 3 awarded films

19.10-19.30 .

7.10-7.30 PM

ดนตรีชาติพันธุ์ Ethnic Music