ยืนยันการชำระเงิน/โอนเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ
บัญชีธนาคาร
วันที่โอน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ